کدام خرید داخلی، پدیده محبوبی خواهد شد؟
رضا یزدان دوست
حجت حق وردی
پوریا آریاکیا
رضا کاخ ساز
مهدی هاشم نژاد
آریا برزگر
سجاد دانایی